Regulamin serwisu Szorterzy.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 27.07.2022 r.

Szorterzy.pl Sp. z o.o.,
ul. Tomasza Zana 11A,
20-601 Lublin,
e- mail: kontakt@szorterzy.pl,
NIP: 7123438275,
KRS: 0000981994

WSTĘP
Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej: RODO, ustawy
z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2460 z późn. zm) Szorterzy.pl Sp. z o.o., zwana w dalszej części Regulaminu „Usługodawcą”, z siedzibą w Lublinie ul. Tomasza Zana 11A, 20-601 Lublin wprowadza niniejszy Regulamin określający w szczególności rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną, warunki świadczenia tych usług, w tym wymagania techniczne oraz zakazy dostarczania treści bezprawnych, politykę prywatności, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, tryb postępowania reklamacyjnego oraz warunki przesyłania informacji handlowej.

Rozdział 1 – Postanowienia ogólne

1. Definicje pojęć użytych w Regulaminie:

a) Ustawa – Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.).

b) System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą̨
urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą̨ właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego.

c) Usługi świadczone drogą elektroniczną – usługi, których wykonanie następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są̨ transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu prawa
telekomunikacyjnego.

d) Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się̨ na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.

e) Usługodawca – Szorterzy.pl Sp. z o.o., ul. Tomasza Zana 11A, 20-601 Lublin.

f) Usługobiorca – podmiot korzystający z usług Usługodawcy, który jest stroną umowy o świadczeniu usług będący osobą fizyczną, który zobowiąże się̨ do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

2. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną pod adresem: https://szorterzy.pl

3. Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu przy uruchamianiu usługi dostępnej na stronie https://szorterzy.pl jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu.


Rozdział 2 – Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną

1. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną, a w szczególności:

a) Usługa dostępu do serwisu Szorterzy.pl.

b) Usługa dostępu do profilu Usługodawcy na portalach społecznościowych: Facebook, Instagram, TikTok

c) Usługa dostępu do kanału Discord „VIP” oraz do kanału Telegram „VIP PLUS”,

d) Usługa „Szkoleń́on-line”.

2. Usługodawca może świadczyć również usługi na podstawie odrębnych umów, których przedmiotem jest świadczenie usług drogą elektroniczną.


Rozdział 3 – Dostęp do serwisu Szorterzy.pl

1. Dostęp do serwisu Szorterzy.pl jest bezpłatny. Wszelkie dodatkowe usługi
wyszczególnione w tym serwisie (dalej „Usługi”) wymagają dokonania zakupu oraz:

a) akceptacji niniejszego Regulaminu,

b) aktywnego dostępu do komunikatorów Discord i Telegram,

c) podania imienia i nazwiska,

d) podania aktywnego adresu poczty elektronicznej (e-mail),

e) podania danych do faktury (adres, NIP/PESEL)

2. Na podany w trakcie zamówienia adres e-mail będą przesyłane informacje dotyczące dostępu do Usług.

3. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymanie potwierdzenia zakupu drogą mailową, na adres wskazany podczas rejestracji konta.

4. Użytkownik podający swoje dane podczas zakupu dostępu do Usług, zobowiązuje się̨ do podania w formularzu danych zgodnych z prawdą.

5. Użytkownik zgadzając się na postanowienia niniejszego regulaminu, składa oświadczenie następującej treści:

a) przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z Usług,

b) dane zawarte w formularzach zamówienia są̨ zgodne z prawdą,

c) oświadczam, że mam pełną świadomość, że informacje zawarte w serwisie i uzyskane za pośrednictwem kanału Discord i kanału Telegram są̨ publikowane  w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przeze mnie w związku z informacjami znajdującymi się̨na stronie serwisu lub uzyskanych za pośrednictwem kanału Discord i kanału Telegram odbywają się̨ wyłącznie na moje własne ryzyko.

Rozdział 4 – Dostęp do profilu Usługodawcy na portalach społecznościowych Facebook,
Instagram, TikTok

1. Dostęp do profilu Usługodawcy na portalach społecznościowych Facebook, Instagram i TikTok jest bezpłatny i wiąże się z akceptacją niniejszego regulaminu oraz wynikających z niego postanowień.


Rozdział 5 – Dostęp do kanału Discord „VIP” oraz do kanału Telegram „VIP PLUS”

1. Usługodawca świadczy usługę̨ polegającą̨ na udzielaniu odpowiedzi na pytania z zakresu analizy technicznej rynku kryptowalut.

2. Pytania można przesyłać́ za pośrednictwem platformy Discord, do której
dostęp kupuje Usługobiorca.

3. Usługodawca dołoży staranności, aby udzielić́ odpowiedzi na pytanie w
terminie nie dłuższym niż̇ 4 godziny.

4. Udzielanie odpowiedzi na pytania jest bezpłatne, jednakże w przypadku pytań, na które odpowiedź jest bardzo pracochłonna lub wielu pytań́ kierowanych od jednego podmiotu Usługobiorca otrzyma wycenę̨ lub ofertę̨ współpracy.

5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody jakie może ponieść Usługobiorca w związku ze świadczoną usługą, chyba że szkoda została wyrządzona Usługobiorcy umyślnie przez Usługodawcę.


6. Usługobiorca oświadcza, iż wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Usługodawcę przesłanych pytań́ wraz z udzielonymi na nie odpowiedziami dla własnych celów, w tym publikowanie ich w prasie, na stronie internetowej Usługodawcy, powoływanie się̨ na nie w trakcie działań podejmowanych za pośrednictwem radia lub telewizji. Usługodawca oświadcza, iż w żadnym wypadku działania te nie będą prowadziły do ujawnienia tożsamości osoby, która przesłała zapytanie ani do ujawnienia jakichkolwiek innych danych umożliwiających jej zidentyfikowanie w tym ujawnienia informacji o podmiocie, w którym pracuje lub z którym współpracuje.

7. Usługodawca zastrzega, że może zlecić́ udzielanie odpowiedzi na przesłane  pytania podmiotowi trzeciemu. Usługodawca oświadcza, iż̇podmiot, któremu wykonanie tej usługi będzie zlecane, będzie wybierany z zachowaniem  należytej staranności oraz z tym zastrzeżeniem, że osoby udzielające odpowiedzi będą posiadały szeroką wiedzę z zakresu przedmiotowych zagadnień.


Rozdział 6 – Szkolenia on-line

1. Usługa szkoleń on-line polega na udzieleniu przez Usługodawcę dostępu do wybranego przez Usługobiorcę modułu szkolenia. Usługodawca udostępnia szkolenia o zróżnicowanym stopniu szczegółowości, jak również szkolenia dedykowanie konkretnemu Usługobiorcy i uwzględniające jego szczegółowe potrzeby, wedle wyboru Usługobiorcy.

2. Szkolenia on-line są̨ płatne. Cena szkolenia uzależniona jest od jego rodzaju lub od umowy Usługodawcy z Usługobiorcą. Możliwy jest zakup pakietu 10 godzin szkoleń.

3. Skorzystanie ze szkolenia wymaga rejestracji oraz podania danych, tj. imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail oraz danych niezbędnych do wystawienia faktury (nazwa podmiotu/imię̨ i nazwisko, adres, NIP).

4. Zakup wybranego pakietu szkoleniowego wymaga podania danych osobowych niezbędnych dla celów związanych z jego przeprowadzeniem oraz dokonaniem rozliczeń z tego tytułu.


Rozdział 7 – Zakres odpowiedzialności

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody jakie może ponieść Usługobiorca w związku ze usługami świadczonymi przez Usługodawcę, o których mowa w niniejszym Rozdziale, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez Usługobiorcę korzyści, jego szkody pośrednie, utracone zyski, nieosiągnięte przychody, oszczędności, niezrealizowane zamierzenia biznesowe, itp.

3. Ograniczenie odpowiedzialności, o którym mowa w ust. 12 powyżej, nie ma zastosowania do usługi, o której mowa w ust. 11 powyżej (indywidualne konsultacje), w odniesieniu do której odpowiedzialność Usługodawcy obejmuje wyłącznie rzeczywistą szkodę, nie obejmuje utraconych korzyści przy czym maksymalna kwota odpowiedzialności Usługodawcy wynosi pięć tysięcy złotych. W związku ze świadczeniem niniejszej usługi, Usługodawca nie ponosi także odpowiedzialności za szkody wynikłe z tytułu dostarczenia przez Usługobiorcę nieprawdziwych, mylących lub niekompletnych informacji, dotyczących lub związanych z przedmiotem konsultacji.

4. Ograniczenia odpowiedzialności, o których mowa powyżej nie mają zastosowania, jeżeli szkoda została wyrządzona Usługobiorcy umyślnie przez Usługodawcę.

Rozdział 8 – Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. W przypadku, gdy realizacja usług świadczonych drogą elektroniczną, o których mowa w niniejszym Regulaminie, wymaga powierzenia Usługodawcy przez Usługobiorcę̨ przetwarzania danych osobowych, których administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO jest Usługobiorca, zawarcie umowy obejmującej świadczenie drogą elektroniczną usług wskazanych w niniejszym ustępie lub dalsze korzystanie z tych usług, jest równoznaczne z jednoczesnym zawarciem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych o treści określonej w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2. Ustęp 1 powyżej stosuje się̨ odpowiednio, w przypadku gdy Usługobiorca jest podmiotem przetwarzającym dane w rozumieniu art. 4 pkt 8) RODO, zaś́ realizacja usług wskazanych w ust. 1 wymaga dalszego powierzenia danych Usługodawcy.


Rozdział 9 – Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie lub indywidualnej ofercie, jeśli taka została złożona i przyjęta przez Usługobiorcę.

2. Usługobiorca zobowiązuje się̨ do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze strony internetowej Usługodawcy i udostępnionych usług, w sposób zgodny z prawem z poszanowaniem dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich.

4. Usługobiorca zobowiązany jest do powstrzymywania się̨ od:

a) nadużywania środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poprzez spowodowanie zachwiania pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,

b) działań mających na celu testowanie możliwości przełamania lub ominięcia zabezpieczeń systemów teleinformatycznych Usługodawcy, a także wszelkich innych działań, które prowadzą do uzyskania nieuprawnionego dostępu do całości lub części systemów teleinformatycznych Usługodawcy,

c) korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy,

d) udostępniania danych do logowania do usług świadczonych przez Usługodawcę osobom nieuprawnionym,

e) dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Usługodawcy treści, które naruszają̨ dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, bądź ich wprowadzanie lub rozpowszechnianie poprzez systemy teleinformatyczne Usługodawcy stanowi naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

5. Usługobiorca zobowiązuje się̨ do zwolnienia Usługodawcy z jakichkolwiek kosztów, bądź odpowiedzialności, związanych z treścią̨ dostarczaną przez Usługobiorcę do lub przez systemy informatyczne Usługodawcy z naruszeniem ust. 4 pkt e) powyżej, w szczególności w przypadku roszczeń wysuwanych wobec Usługodawcy przez osoby trzecie.

6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane korzystaniem z usług w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, bądź w inny sposób niezgodnym z niniejszym Regulaminem.

7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane z korzystaniem z usług przez osobę nieuprawnioną, która na skutek zawinionego działania lub zaniechania Usługobiorcy uzyskała dostęp do usług świadczonych przez Usługodawcę.

8. Usługodawca nie jest zobowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych treści, które zostały wprowadzone przez Usługobiorcę do systemów teleinformatycznych Usługodawcy. W razie pozyskania wiarygodnej informacji bądź urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze takiej treści bądź działalności z nią̨ związanej, Usługodawca może usunąć́ taką treść i/lub zawiesić́ dostęp Usługobiorcy do świadczonych usług. W takim przypadku Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za usuniecie treści, o której mowa w niniejszym ustępie, ani za zawieszenie dostępu do usług na podstawie niniejszego ustępu.

9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia niezbędnych prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, mogących powodować tymczasowe utrudnienia lub uniemożliwienie Usługobiorcom korzystania z usług.

10. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.

11. Usługodawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji, w tym danych osobowych wprowadzonych przez Usługobiorców do systemu teleinformatycznego Usługodawcy, z wyjątkiem następujących przypadków:

a) informacje te publicznie dostępne lub powszechnie znane, o ile nie stały
się̨ one publicznie dostępne lub powszechnie znane w wyniku naruszenia
przepisów prawa lub zobowiązań́umownych pomiędzy Usługodawcą a
Usługobiorcą;

b) ujawnienie jest wymagane przez przepisy powszechnie obowiązującego
prawa,

c) uprzednią zgodę na ujawnienie informacji wyda Usługobiorca.

12. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

Rozdział 10 – Procedura reklamacyjna i odstąpienie od umowy

1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę można składać́ pisemnie na adres Usługodawcy lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@szorterzy.pl. Zaleca się̨ podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości;  żądania Usługobiorcy oraz danych kontaktowych składającego reklamacji.

2. Usługodawca rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Usługodawca w tym terminie powiadamia reklamującego o przyczynach opóźnienia, a także przewidywanym, niezbędnym terminie rozpatrzenia reklamacji.

3. Usługobiorca ma prawo w terminie 14 dni od zawarcia umowy wskazanej w rozdziale 2 odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem ust. 4. Dla wykonania tego uprawnienia wystarczające jest, by przed upływem terminu 14 dni Usługobiorca wysłał listownie lub mailowo Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Po otrzymaniu oświadczenia Usługobiorcy, Usługodawca niezwłocznie potwierdzi poprzez e-mail, otrzymanie tego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Skuteczne odstąpienie od umowy skutkuje niezwłocznym obowiązkiem zwrotu przez usługodawcę zapłaconego wynagrodzenia, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Usługobiorca traci prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, o czym stanowi ust. 3, w przypadku, gdy usługa zostanie w pełni wykonana za wyraźną zgodą Usługobiorcy, W przypadku, gdy usługa nie zostanie w pełni wykonana, a Usługobiorca w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy, to obowiązek zapłaty przez niego za spełnione przez Usługodawcę świadczenie dotyczy wykonanej części świadczenia (proporcjonalnie do wykonanej części usługi, z uwzględnieniem umówionego wynagrodzenia). Ewentualna nadwyżka zostanie zwrócona Usługobiorcy niezwłocznie.

5. Usługobiorca może także złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu (rozwiązaniu) umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie usługi wskazanej w rozdziale 2, przy czym po jej zawarciu zastosowanie w takim przypadku znajdują ogólne zasady wynikające z przepisów o zleceniu zawarte w Kodeksie cywilnym.

6. Akceptując niniejszy regulamin Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT drogą elektroniczną na podany w koncie adres e-mail.


Rozdział 11 – Postanowienia przejściowe i końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się̨
przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest w szczególności zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakim te zmiany wpływają̨ na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu jest wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, która jest zawierana w przypadku zawarcia umów obejmujących świadczenie usług drogą elektroniczną, o których mowa w Rozdziale 2 niniejszego Regulaminu, a także w przypadku dalszego korzystania z tych usług.


Załącznik nr 1 do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną
Niniejsza Umowa Powierzenia stanowi integralną część Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej „Regulamin”) i jest zawierana pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą wraz z zawarciem oraz w związku z wykonywaniem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną wskazanych w Regulaminie (dalej „Umowa ŚUDE”).
Niniejsza Umowa zawierana jest pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą. Łącznie zwani „Stronami” zaś indywidualnie „Stroną”,


1. PRZEDMIOT UMOWY


1.1. Przedmiotem niniejszej umowy jest powierzenie przetwarzania danych osobowych, stosownie do art. 28 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej: RODO.

1.2. Konieczność dostosowania powierzenia przetwarzania danych osobowych do wymogów RODO, wynika ze świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, wskazanych w Regulaminie, na podstawie Umowy ŚUDE.

1.3. Z usługami świadczonymi drogą elektroniczną na podstawie Umowy ŚUDE, wskazanymi w pkt 1.2 powyżej, wiąże się przetwarzanie przez Usługodawcę danych, w stosunku do których Usługobiorca pełni funkcję administratora danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO, bądź podmiotu przetwarzającego dane w rozumieniu art. 4 pkt 8) RODO.

1.4. Niniejsza umowa („Umowa Powierzenia”) określa prawa i obowiązki stron w zakresie przetwarzania przez Usługodawcę danych powierzonych, bądź dalej powierzonych przez Usługobiorcę.

1.5. Usługodawca zobowiązuje się wykonywać w imieniu Usługobiorcy czynności przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celu, zakresie i na zasadach określonych niniejszą Umową Powierzenia.


2. POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH

2.1. Usługobiorca powierza Usługodawcy do przetwarzania dane osobowe, których jest administratorem, zgodnie z RODO.

2.2. Usługobiorca dalej powierza (podpowierza) Usługodawcy do przetwarzania dane osobowe, powierzone przez klientów lub kontrahentów Usługobiorcy, w celu wykonania usług przewidzianych umowami zawartymi przez Usługobiorcę z klientami lub kontrahentami, w oparciu i w zakresie określonym Umową ŚUDE.

2.3. Powierzenie następuje wyłącznie w zakresie i celu związanym z wykonaniem Umowy ŚUDE.

2.4. Usługodawca zobowiązuje się, iż danych osobowych powierzonych mu do przetwarzania nie będzie wykorzystywał do żadnych innych celów niż w celu wykonania Umowy ŚUDE.

2.5. Usługodawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z RODO oraz stosować środki bezpieczeństwa spełniające wymogi RODO, w tym do ich zabezpieczenia przez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa m.in. w art. 32 RODO, a w związku z tym:

2.5.1. Usługobiorca za zasadach określonych w art. 28 ust. 2 RODO wyraża zgodę na powierzenie danych osobowych objętych niniejszą Umową Przetwarzania do dalszego przetwarzania w celu wykonania Umowy ŚUDE podwykonawcom i podmiotom dostarczającym Usługodawcy rozwiązania techniczne i organizacyjne, przy czym tacy podwykonawcy i podmioty powinny spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Usługodawcę w niniejszej Umowie Przetwarzania,

2.5.2. korzystanie z usług podwykonawców, o których mowa w pkt 2.5.1 powyżej, możliwe będzie jedynie na podstawie umowy, która nakłada na podwykonawców obowiązki ochrony danych określone w niniejszej Umowie Przetwarzania,

2.5.3. w celu wykazania, że Usługodawca korzysta wyłącznie z usług podwykonawców, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie
spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą, na żądanie Usługobiorcy, Usługodawca udziela Usługobiorcy zapewnienia o odpowiedniej wiedzy fachowej, wiarygodności i zasobach podwykonawców,

2.5.4. Usługodawca zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, o której mowa w art. 28 ust. 3 pkt b) RODO, przetwarzanych danych przez osoby, którym nadał upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji Umowy ŚUDE, zarówno w trakcie ich współpracy z Usługodawcą, jak i po jej ustaniu,

2.5.5. osoby, którym nadano upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji Umowy ŚUDE posiadać będą odpowiednie przeszkolenie z zakresu ochrony danych osobowych i są niezbędni do realizacji Umowy ŚUDE zgodnie z zasadą wiedzy koniecznej,

2.5.6. Usługodawca jest upoważniony do wykonywania następujących czynności przetwarzania powierzonych danych: utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie i dotyczyć może rodzajów danych, które są niezbędne w minimalnym zakresie do realizacji Umowy ŚUDE, w szczególności imię, nazwisko, adres email, telefon, adres pocztowy – kategorii osób, których dane są niezbędne w minimalnym zakresie do realizacji Umowy ŚUDE, w szczególności klientów Usługobiorcy, pracowników i współpracowników Usługobiorcy, a także dalej powierzone dane osobowe, które zostały powierzone Usługobiorcy przez jego klientów lub kontrahentów, w tym dane pracowników i współpracowników klientów lub kontrahentów Usługobiorcy, oraz osób, których dane przetwarzają klienci lub kontrahenci Usługobiorcy, a których dane zostały powierzone lub dalej powierzone Usługobiorcy,

2.5.7. w miarę możliwości Usługodawca pomaga Usługobiorcy w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO,

2.5.8. po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki Usługodawca zgłasza je Usługobiorcy w najbliższym możliwym terminie, nie później niż w ciągu 48 godzin od wykrycia naruszenia,

2.5.9. Usługodawca udostępnia Usługobiorcy wszelkie informacje niezbędne
do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO, w terminie 10 dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy takiego żądania, przy czym, jeżeli żądanie dotyczy realizacji obowiązku zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych lub usunięcia jego skutków, Usługodawca udziela informacji w najbliższym możliwym terminie, nie później niż w ciągu 48 godzin od doręczenia żądania,


2.5.10. Usługodawca niezwłocznie informuje Usługobiorcę o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania powierzonych danych osobowych, o wydaniu jakiegokolwiek orzeczenia dotyczącego przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz o wszelkich planowanych lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania powierzonych danych osobowych,

2.5.11. Usługobiorca zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) RODO ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia RODO, polegającej na prawie żądania złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień od osób upoważnionych do przetwarzania powierzonych danych osobowych,

2.5.12. z zastrzeżeniem pkt 2.5.13 poniżej, przekazanie przez Usługodawcę powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na udokumentowane polecenie Usługobiorcy, chyba że obowiązek taki nakłada na Usługodawcę prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Usługodawca. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Usługodawca informuje Usługobiorcę o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny,

2.5.13. powierzone dane osobowe będą przechowywane wyłącznie na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej „EOG”). Zgodnie z warunkami świadczenia usług przez Microsoft Ireland Operations Limited z siedzibą w Dublinie (Irlandia) [dalej „Microsoft”], stanowiącego jeden z podmiotów dostarczających Zleceniobiorcy rozwiązania techniczne i organizacyjne, powierzone dane osobowe mogą być przesyłane i przetwarzane poza EOG, w zakresie niezbędnym do realizacji celu umowy świadczenia usług przez Microsoft, przy czym operacje takie opierają się na Standardowych klauzulach umownych, opracowanych w oparciu o decyzję Komisji Europejskiej z dnia 5 lutego 2010 r. (2010/87/UE). Odpowiedni poziom ochrony zapewniony jest za pomocą rozwiązań, o których mowa w art. 46 RODO. Wszystkie przypadki przesyłania danych osobowych poza EOG i stosowane zabezpieczenia będą udokumentowane zgodnie z art. 30 ust. 2 RODO,

2.5.14.Usługodawca po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zależnie od decyzji Usługobiorcy, zwraca lub usuwa wszelkie otrzymane od Usługobiorcy dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych, zaś Usługodawca jest obowiązany wykonać decyzję Usługobiorcy w terminie 10 dni roboczych od jej doręczenia, a na żądanie Usługobiorcy poinformować go o wykonaniu decyzji. W razie braku dyspozycji Usługobiorcy w tym zakresie, w terminie 3 miesięcy od zakończenia świadczenia usług przewidzianych Umową ŚUDE, Usługodawca ma prawo usunąć dane bez dodatkowego wezwania Usługobiorcy,

2.5.15. obowiązki przewidziane niniejszym paragrafem nie dotyczą sytuacji,  gdy Usługodawca działa w celu realizacji obowiązku, który nakłada na niego prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Usługodawca, a realizacji tego obowiązku nie da się pogodzić z postanowieniami niniejszego paragrafu.

3. CZAS ZAWARCIA UMOWY i WYPOWIEDZNIE

3.1. Umowa Powierzenia zostaje zawarta na czas trwania Umowy ŚUDE, przy czym ulega przedłużeniu do czasu wykonania przez Usługodawcę praw i obowiązków  określonych w Punkcie 2 powyżej.

3.2. Usługobiorca może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym Umowę Powierzenia ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku, gdy Usługodawca:

3.2.1. pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w wyznaczonym terminie,

3.2.2. przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z Umową Powierzenia,

3.3. W przypadku wypowiedzenia Umowy Powierzenia na podstawie ust. 3.2
powyżej, obydwu Stronom przysługuje także prawo do wypowiedzenia Umowy ŚUDE ze skutkiem natychmiastowym. W przypadku, gdy Umowa ŚUDE nie stanowi stosunku zobowiązaniowego o charakterze ciągłym, Strony mogą rozwiązać Umowę ŚUDE w trybie natychmiastowym, bez prawa zwrotu wzajemnych świadczeń Stron.


4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.1. W sprawach nieuregulowanych Umową Powierzenia zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

4.2. Nieważność, niezgodność z prawem lub niewykonalność któregokolwiek z postanowień (przez co należy rozumieć postanowienia zawarte w którymkolwiek z paragrafów, ustępów, punktów, podpunktów lub liter) Umowy Powierzenia pod jakimkolwiek względem w świetle przepisów prawa, nie ma żadnego wpływu na ważność, zgodność z prawem i wykonalność pozostałych jej postanowień. W odniesieniu do postanowień dotkniętych nieważnością lub niewykonalnością, Strony wynegocjują w dobrej wierze, w miarę możliwości, alternatywne postanowienia, które będą wiążące i wykonalne, i będą odzwierciedlać pierwotne intencje Stron.